“Fork Point” Ltd. is a beneficiary under the project “Technological modernization in the enterprise”, implemented in connection with the concluded administrative contract for BFP No. BG-RRP-3.004-0089-C01 under procedure No. BG-RRP-3.004 “Technological modernization” in implementation of investment “Economic Transformation Program” to the “Intelligent Industry” component of the National Recovery and Resilience Plan.

„Форк Пойнт“ ООД е бенефициент по проект „Технологична модернизация в предприятието“, изпълняван във връзка със сключен административен договор за БФП № BG-RRP-3.004-0089-C01 по процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на проектното предложение е чрез получаването на безвъзмездните средства и закупуването на ново високотехнологично оборудване и специализиран софтуер да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига на предоставяните от „Форк Пойнт“ ООД софтуерни услуги.

Обща стойност: 162 132.50  лв., от които 81 066.25 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.